Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

STŘEP byl založen 2.6.1995 s cílem realizovat a rozvíjet hlavní činnost - implementace Úmluvy o právech dítěte do české legislativy a do terénní praxe. Nejdůležitější data z historie sdružení:
1995 - založení a dobrovolná práce 5 zakladatelů sdružení, 
1997 - kontinuální práce STŘEPu na dílčích projektech, kterými směřuje k naplňování cíle sdružení - 1 středisko v Praze,

1998 - STŘEP uspěl v uzavřeném výběrovém řízení OSF Praha a OSI New York na zástupce ČR do projektu „Prevence zanedbávání a týrání dětí ve střední a východní Evropě“,

1999 - STŘEP pořádal 1. tématickou konferenci pro odbornou a politickou veřejnosti v Parlamentu PSP ČR (ve spolupráci s paní poslankyní Marií Machatou),
2000 - vyhodnocení pilotní fáze prvního metodického  projektu „Doprovázení dětí - alternativa k umísťování dětí do DD“ pro rodiny s dětmi 0-15 let, rozdělení projektu na raně intervenční program pro sociálně ohrožené rodiny s dětmi v raném věku 0-3 roky (prevence zanedbávání) a ponechání stávajícího projektu určeného pro ohrožené  děti ve věku 4-15 let a jejich rodiny,

2000 - STŘEP se stal členem mentoringového projektu OSI New York pro následující země: Albánie, Kyrgyzstán, Rusko (Novgorodská oblast),
2001 - STŘEP pořádal 2. tématickou konferenci pro odbornou a politickou veřejnosti v Parlamentu PSP ČR
(ve spolupráci s paní poslankyní Alenou Páralovou),  
2001 - ukončení projektu „Prevence zanedbávání a týrání dětí ve střední a východní Evropě“ OSF Praha a OAI New York, STŘEP vybrán jako "Leader NGO" a svou práci v období trvání projektu prezentoval na mezinárodní konferenci IPSCAN V Izraeli
,
2001 - STŘEP byl vybrán jako jeden ze vzdělavatelů společného pilotního projektu MPSV a MV ČR Centrum včasné intervence, Ostrava
,
2002 - vznik 1. regionálního střediska v Rakovníku,
2003 - vznik 2. regionálního střediska v Berouně (středisko uzavřeno v roce 2011 z důvodu nezískání dostatečných finančních prostředků) , přestěhování rakovnického střediska do Kladna, kde působí dodnes,
2004 - rozvoj činnosti na probační program pro děti, které ve věku pod 15 let spáchaly činnost jinak trestnou,
2004 - vznik a rozvoj akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu 3x50 výcvikových hodin (MV ČR)
pro pracovníky NNO a státní správu v oblasti SPO,
2004 - STŘEP navázal spolupráci s Pouponniére (urgentní zařízení pro výkon ÚV pro děti od 0-6 let věku) v Limoges, kraj Horní Vinna, Francie
- tento kraj má velmi dobře zpracovanou metodiku, legislativu a praxi směrem ke snižování deprivace dětí v ÚV a práci s rodiči, kterým bylo dítě odebráno do ÚV,
2004 - STŘEP získal cenu Nadace Eurotel za nejlepší podaný projekt „Děti do ústavů nepatří“
(rozvoj regionálních středisek),
2005 - STŘEP získal finanční prostředky pro vzdělávací a metodický projekt „Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno“ z prostředků ESF OPRLZ - 1. výzva, jednalo se o historicky první společné vzdělávání a práce na metodice pracovníků OSPOD, NNO, zařízení pro výkon ústavní výchovy (kojenecké ústavy a dětské domovy)
, s cílem eliminace sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi,
2005 - STŘEP pořádal celorepublikový tématický Česko-francouzský seminář  Dítě mezi rodinou a institucemi“ téma Nástroje snižování deprivace dětí v ÚV
, 120 účastníků (sociální pracovníci, opatrovničtí soudci, pracovníci zařízení pro výkon ústavní výchovy) z celé ČR,
2006 - STŘEP získal akreditaci MŠMT pro vzdělávací program „Podpora dítěte umístěného v zařízení pro výkon ústavní výchovy“ v rozsahu 150 výcvikových hodin pro pracovníky školských zařízení,
2006 - povinnost pracovníků OSPOD doporučovat rodině umístěného dítě do ÚV na základě předběžného opatření poradenství s cílem návratu dítěte do rodiny obsahuje novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, pro kterou STŘEP poskytl podněty
,
2007 - vstupuje v platnost zákon o sociálních službách, který zahrnuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, o což STŘEP při přípravách tohoto zákona usiloval a spolupracoval na vzniku tohoto  zákona od jeho věcných záměrů
,
2007 - STŘEP přetransformoval své dílčí projekty a začal kontinuálně
poskytovat registrované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, 2007 - ve dnech 27.-28. března v Praze STŘEP pořádal celorepublikovou Česko-francouzskou konferenci „Dítě mezi rodinou a institucemi“ o výstupech projektu, včetně jednodenního bloku prezentace multidisciplinární spolupráce francouzské praxe odborníky z oblasti SPO, ÚV a soudnictví, hlavním tématem obou konferenčních dní byla multidisciplinární spolupráce jako nástroj snižování deprivace dětí v ÚV a práce s jejich rodinou s cílem jejich bezpečného návratu do sanované rodiny, účast 300 odborníků v multidisciplinárním zastoupení z celé ČR,
2007 - STŘEP získal akreditaci MPSV pro vzdělávací program „Práce s rodinou v obtížné životní situaci“
v rozsahu 100 výcvikových hodin pro sociální pracovníky,
2007 - STŘEP začal čtvrtletně vydávat „Bulletin STŘEPu – JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA“. Je pro něj příjemným zjištění, že po každé distribuci Bulletinu stoupá návštěvnost na webových stránkách v průměru o 70 až 100%,
2007 - začátek činnosti Expertní pracovní skupiny MPSV a MŠMT k podpoře řešení problematických bodů mezi oběma resorty
- členství ředitelky STŘEPu, V. Bechyňové, umožnilo STŘEPu metodicky ovlivnit posilování multidisciplinární spolupráce (jednoho ze základních rysů sanace rodiny) institucí spadajících pod oba resorty,
2008 - STŘEP realizoval kurs „na klíč“ pro pracovníky Kanceláře Veřejného ochránce práv – oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí
, Brno (rozsah 20 hodin),
2008 - STŘEP získal akreditaci MPSV pro vzdělávací program „Práce s rodinou v obtížné životní situaci I.“
v rozsahu 50 vyučovacích  hodin,
2008 - začátek činnosti expertního panelu MPSV pro transformaci systému péče o ohrožené děti
- členství ředitelky STŘEPu, V. Bechyňové, umožnilo STŘEPu metodicky přispět k plánovaným systémovým změnám týkajících se praxe péče o ohrožené děti a jejich rodiny,
2008 - STŘEP pořádal diskusní seminář„Jaké jsou možnosti sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo rodinné prostředí“
, účast 90 odborníků v multidisciplinárním zastoupení převážně z Prahy a Středočeského kraje a 16 studentů sociální práce,
2009 - ředitelka STŘEPu, V. Bechyňová, byla jmenována členkou Výboru pro práva dítěte
, Rady vlády ČR pro lidská práva. STŘEP má tak možnost více prosazovat práva ohrožených dětí,
2009 - STŘEP byl vybrán pro prezentaci své činnosti na dvou akcích pořádaných u příležitosti Českého předsednictví v radě EU
:
    * „Evropa přátelská dětem“
mezinárodní konference pořádaná Ministrem vlády pro lidská práva a národnostní menšiny, Úřad vlády ČR,     * „Fórum dobré praxe“ doprovodná akce předsednické konference MPSV „Sociální služby – nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti“,
2009 - STŘEP získal akreditaci MPSV pro vzdělávací program "Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi", v rozsahu 30 vyučovacích hodin,

2011 - STŘEP získal ocenění Country Winner v rámci Award for Social Integration 2011, Erste Foundation,

2011 – STŘEP uspěl u Nadace Sirius se svým pilotním metodickým  projektem SPOD „Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti“

2011 - STŘEP pořádal ve spolupráci s MHMP a Nadací Sirius celorepublikovou konferenci "Sanace je spolupráce", které se zúčastnilo 265 odborníků v multidisciplinárním zastoupení, kteří pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám,

2011 - ředitelka STŘEPu, Věra Bechyňová, byla jmenována členkou Komise rodinné politiky HMP,

2012 - STŘEP získal akreditaci MPSV pro vzdělávací program "Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele", v rozsahu 6,5 vyučovacích hodin,

2013 - STŘEP byl vybrán jako příklad dobré praxe v rámci projektu MPSV a o.s. Vhled "Čí je dítě",

2014 - STŘEP pořádal ve spolupráci s Nadací Sirius pod záštitou paní ministryně Mgr. Michaely Marksové - Tominové  tématické symposium „Sanace rodiny -  terénní multidisciplinární diagnostika a provázení ohroženého dítěte v rámci SPOD", kterého se zúčastnilo 106 odborníků, kteří ovlivňují životy dětí na úrovni systému a praxe,

2014 - STŘEP úspěšně absolvoval dobrovolný audit v rámci projektu " Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách" u akreditovaných vzdělávacích programů "Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele" a " Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi". Certifikát dobré praxe byl vydán MPSV ČR a Fondem dalšího vzdělávání, p.o.,

2015 - STŘEP pořádal ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy pod záštitou paní radní pro sociální oblast a školství Ing. Mgr. Ireny Ropkové II. Tématické symposium "Sanace rodiny - Aktuální témata sociálně-právní ochrany dětí a vytváření meziresortní sítě spolupráce", kterého se zúčastnilo 121 odborníků z celé ČR napříč rezorty.

2015 - STŘEP v souvislosti s NOZ změnil právní formu na ústav "STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú." Historie, IČ, poslání a činnost STŘEPu zůstávají stejné.

2015 - ke dni 31.7. 2015 STŘEP z důvodu nepřidělení dostatečných finančních prostředků ukončil činnost kladenského střediska, tzn. poskytování sociálně aktivizačních služeb a realizaci činností SPOD na území města Kladna a jeho spádových oblastí. Ukončování probíhalo postupně s ohledem na situaci ohrožených dětí a jejich rodin, v koordinaci s OSPOD Magistrátu města Kladna za využití dostupných služeb/programů.  Děkujeme za spolupráci zejména kolegyním ze zmiňovaného OSPOD a dalším poskytovatelům, s nimiž jsme téměř jedenáct let pomáhali ohroženým dětem.

Shrnutí: STŘEP od roku 1995 kontinuálně poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, realizuje programy zaměřené na sociálně-právní ochranu ohrožených  dětí a na podporu jejich  rodin. Dále STŘEP realizuje inovativní metodicko-rozvojové projekty, kterými reaguje na měnící se potřeby ohrožených dětí a rodin v kontextu vývoje/změn ve společnosti, legislativy a systému péče o ně. Příklady inovativních  projektů: Sanace je spolupráce (Nadace Sirius) , Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti (Nadace Sirius), Home-Visiting v ohrožených romských rodinách (OSF) - rozvoj nástrojů case managementu/případových konferencí, inovativní terénní činnosti SPOD (pilotování praxe – podpora ohrožených dětí, jejich rodin a podpora obsahu/procesů multidisciplinární spolupráce, vyhodnocování, metodická doporučení, odborné publikace). STŘEP realizuje tématické semináře, workshopy, kulaté stoly a konference pro odborníky, poskytuje metodické konzultace pracovníkům sanace rodiny  (např. Salinger Hradec Králové, DOMUS Plzeň), moderuje případové konference na zakázku sociálních pracovnic OSPODů. V neposlední řadě  STŘEP realizuje otevřené /uzavřené akreditované vzdělávací programy pro sociální pracovníky a vzdělávací programy  „na klíč“ na zakázku odborných institucí/organizací (např. KÚ Karlovarského kraje, Kancelář veřejného ochránce práv, Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny Bratislava, Oblastní Charita Polička).