Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. 

Číslo akreditace MPSV vzdělávacího programu: 2012/1158-PC/SP

Druh:Další vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, další vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle § 116, odst. 9 Zákona.

Forma:Prezenční

Rozsah:50 vzdělávacích hodin

Cílová skupina:Sociální pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí (včetně kurátorů pro děti a mládež), pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají pověření k výkonu sociálněprávní ochrany, a pracovníci ústavních zařízení, kteří zajišťují péči dětem s nařízenou ústavní výchovou.

Lektorka:Věra Bechyňová, DiS.

Forma práce:Teoretický výklad, pracovní listy, interaktivní práce, hraní rolí, cvičení ve skupinách, případová práce - práce s kasuistikami, zpětná vazba, řízená diskuse, brainstorming.

Maximální počet:15 účastníků.

Cena:Kč 6 200,-/osoba, od dvou závazně přihlášených účastníků je sleva 10% na každého druhého, příp. dalšího účastníka.Cena zahrnuje účastnický poplatek, výrobu a tisk materiálů, drobné občerstvení.

Storno podmínky: V případě odhlášení do 7 pracovních dní před začátkem konání vzdělávacího programu vracíme 50% ceny. Odhlásí-li se účastník 6 a méně dní před začátkem, je zaplacená částka z organizačních důvodů nevratná.

Osvědčení: Podmínkou pro získání osvědčení je minimálně 90% účast na všech vzdělávacích setkáních a odevzdání písemné závěrečné práce v rozsahu minimálně dvou normostran.

Obsahové zaměření:

  • Prohloubení odborných znalostí v oblasti zanedbávání dětí v rodinách.
  • Rozšíření spektra komunikačních dovedností v práci se zanedbávanými dětmi a jejich rodiči.
  • Seznámení s jednotlivými technikami pro práci s dítětem ohroženým různou mírou zanedbávání a jeho rodinou. Jedná se o techniky zaměřené na práci s celou rodinou (uzavírání smluv o poskytování služby, sanační plán, podpora motivace, práce s dítětem a rodinou, multidisciplinárné spolupráce).
  • Možnost vyzkoušet si jednotlivé techniky práce s dítětem a rodinou v rámci vzdělávacího programu a mezi jednotlivými vzdělávacími setkáními v praxi (např. vedení rozhovoru s nedobrovolným klientem).
  • Specifické zaměření na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nebo na sociální služby poskytované rodinám s dětmi v jejich přirozeném prostředí, příp. v institucích pro výkon ústavní výchovy.
  • Propojení a přesahy sociálně aktivizačních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.

Absolvent vzdělávacího programu si osvojí a prohloubí jednotlivé komunikační techniky v práci se sociálně ohroženou rodinou s dětmi jako soubor profesionálních dovedností.

Termíny a místo konání v roce 2015:

 

9. – 10.   3.

2. – 3. 4.

18. – 19.   5.

11. – 12.   6.

 

Prostory České psychoanalytické společnosti, Řehořova 10, 130 00 Praha 3. 

Časový harmonogram prvního vzdělávacího dne: 9:30-16:30, rozvrh na další dny bude domluven s účastníky dle jejich časových možností za dodržení celkové časové dotace programu.

Drobné občerstvení bude k dispozici po celou dobu vzdělávacího programu.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou strep@centrum.cz nejpozději do 26.2.2015 – postačí, když uvedete jméno, příjmení, titul, datum a místo narození přihlašovaného účastníka a fakturační údaje zaměstnavatele. Faktura bude zaslána nejp. do 3 dnů na přihlašovací e-mail, v případě potřeby i poštou.

Bližší informace získáte na telefonních číslech 224 224 361, 724 262 403, 724 282 215 (Bechyňová Věra, Konvrzková Martina), nebo na uvedené e-mailové adrese.