Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Legislativní změny

STŘEP se angažoval na legislativních změnách následujících zákonů :

  • Zákon o sociálně-právní ochraně č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Co jsme chtěli prosadit a jakým způsobem

Po založení STŘEPu v roce 1995 nikdo nevěřil, že lze sanaci sociálně ohrožených rodin považovat za nový přístup v sociální práci a že její realizace povede ke změnám legislativy. Do zákona o sociálně-právní ochraně jsme chtěli prosadit, aby ohrožené děti a jejich rodiče měli nárok dostat takové poradenství, které povede k prevenci odebrání dětí z rodiny, ke snižování deprivace již umístěných dětí, nebo k jejich bezpečnému návratu z ústavních zařízení domů. Zároveň jsme chtěli, aby byl povinný soudní přezkum důvodů, které k nařízení ústavní výchovy u dítěte vedly. Dále bylo zapotřebí definovat sanaci rodin jako službu do zákona o sociálních službách.

Zda jsme návrh prosadili

V roce 2006 se podařilo ovlivnit novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ve stejném roce byl schválen zákon o sociálních službách, který obsahuje sanaci rodiny jako tzv. aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Všechny výše uvedené návrhy se podařilo prosadit v průběhu deseti let činnosti.

Důvody úspěchu

Téměř deset let práce v terénu se sociálně ohroženými dětmi a jejich rodinami ( tři střediska, devět pracovníků), vedení statistik, zveřejňování výsledků práce (web, semináře, konference, odborný tisk). Dále STŘEP spolupracoval s odbory rodinné politiky a sociálních služeb MPSV, s poslanci PSP ČR, s médii. K úspěchu vedla také spolupráce s nadacemi (OSF Praha, OSI New York, NROS, Nadace Eurotel, Nadace O2, Výbor dobré vůle - NOH) MPSV, Magistrátem hl.m.Prahy, krajskými úřady, obecními úřady atp., bez jejichž finanční podpory by sdružení nemohlo vyvíjet svoji činnost. Na tyto instituce jsme podávali žádosti o dotace a granty prostřednictvím veřejných výběrových řízení. Tyto obsahují popis projektu /služby, jeho cíl, dílčí cíle, popis aktivit, časový harmonogram, indikátory hodnocení úspěchu, výstupy, návrhy udržitelnosti, finanční rozpočet. Jediným firemním dárcem bylo PPF CONSULTING, a.s. v letech 2005/2006, který nás oslovil prostřednictvím Nadace EDUCA a nabídl sdružení spolupráci.