Nepřehlédněte

Novinky

28.červen 2024
Krásné prázdniny
17.červen 2024
Výroční zpráva 2023
13.červen 2024
Ozvěny chudoby
27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

STŘEP, o. s. zřídil za účelem poskytování sociálních služeb Střediska pomoci dětem a rodinám v Praze a v Kladně. Tato střediska bezplatně poskytují:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní, poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Základní činnosti této služby jsou :

    * výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora rodičovského chování, vedení domácnosti, hospodaření, nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, zdravotnických a školských zařízeních),
    * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např.uzavírání dohod s dětmi a rodiči o docházce do školy, podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým nebo školským zařízením, doporučení dalších odborných služeb, volnočasových aktivit),
    * sociálně terapeutické činnosti (např. nácvik rodičovského chování v rodinách, v průběhu návštěv ve zdravotnických nebo školských zařízeních, nácvik chování rodičů v zátěžových situacích, vytváření krizových plánů pro pravděpodobné rizikové situace rodiny),
    * pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc a podpora kontaktů s rodinou, doprovázení k jednání na úřadech, vyjednávání v zájmu klientů v institucích, pomoc ve vyplňování formulářů a dotazníků).

PROČ
Nejčastější cíle poskytování těchto služeb STŘEPem rodině a ohroženému dítěti ve věku 0-15 let jsou:

    * snížit riziko odebrání dítěte z rodiny nácvikem sociálního chování v interakci dítě-rodiče a úpravou rodinných a sociálních podmínek rodiny,
    * snižovat deprivaci dítěte při jeho umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy kontinuální prací s rodinou a spoluprací s dalšími kompetentními odborníky,
    * umožňovat bezpečný a smysluplný kontakt umístěného dítěte s jeho rodiči, příp. širší rodinou za účasti a spolupráce nejširšího týmu odborníků,
    * pracovat na bezpečném návratu dítěte do vlastní rodiny ve spolupráci s dítětem, rodinou a dalšími kompetentními odborníky.

JAK
Uživatelé služby - rodiny s dětmi se na pracovníky středisek mohou obrátit:

    * sami na základě svých obav nebo pochybností ve výchově, cítí-li, že by jim mohlo být dítě odebráno, nebo chtějí-li mít s umístěným dítětem kontakt, případně usilují-li, aby se jejich dítě vrátilo domů ze zařízení pro výkon ústavní výchovy,
    * doporučí-li jim službu sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany,
    * doporučí-li jim službu soudce opatrovnického senátu pro nezletilé,
    * doporučí-li jim službu pracovník kojeneckého ústavu nebo dětského domova,
    * doporučí-li jim službu gynekolog, pediatr, psycholog, učitel, atp.,
    * doporučí-li jim službu pracovník Centra pro rodinu - Program resocializace matek zneužívající psychotropní návykové látky,
    * atp.

Poradenští pracovníci sdružení pracují s rodinou a dítětem převážně v jejich přirozeném rodinném prostředí. Je-li dítě z rodiny odebráno, navazují kontakty s dítětem na základě spolupráce s konkrétním zařízením, do kterého bylo dítě soudem svěřeno. Jejich služba má terénní charakter, minimálně 70% se odehrává v rodinách, zařízeních pro výkon ústavní výchovy, atp.