Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

STŘEP, o. s. zřídil za účelem poskytování sociálních služeb Střediska pomoci dětem a rodinám v Praze a v Kladně. Tato střediska bezplatně poskytují:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní, poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Základní činnosti této služby jsou :

    * výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora rodičovského chování, vedení domácnosti, hospodaření, nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, zdravotnických a školských zařízeních),
    * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např.uzavírání dohod s dětmi a rodiči o docházce do školy, podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým nebo školským zařízením, doporučení dalších odborných služeb, volnočasových aktivit),
    * sociálně terapeutické činnosti (např. nácvik rodičovského chování v rodinách, v průběhu návštěv ve zdravotnických nebo školských zařízeních, nácvik chování rodičů v zátěžových situacích, vytváření krizových plánů pro pravděpodobné rizikové situace rodiny),
    * pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc a podpora kontaktů s rodinou, doprovázení k jednání na úřadech, vyjednávání v zájmu klientů v institucích, pomoc ve vyplňování formulářů a dotazníků).

PROČ
Nejčastější cíle poskytování těchto služeb STŘEPem rodině a ohroženému dítěti ve věku 0-15 let jsou:

    * snížit riziko odebrání dítěte z rodiny nácvikem sociálního chování v interakci dítě-rodiče a úpravou rodinných a sociálních podmínek rodiny,
    * snižovat deprivaci dítěte při jeho umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy kontinuální prací s rodinou a spoluprací s dalšími kompetentními odborníky,
    * umožňovat bezpečný a smysluplný kontakt umístěného dítěte s jeho rodiči, příp. širší rodinou za účasti a spolupráce nejširšího týmu odborníků,
    * pracovat na bezpečném návratu dítěte do vlastní rodiny ve spolupráci s dítětem, rodinou a dalšími kompetentními odborníky.

JAK
Uživatelé služby - rodiny s dětmi se na pracovníky středisek mohou obrátit:

    * sami na základě svých obav nebo pochybností ve výchově, cítí-li, že by jim mohlo být dítě odebráno, nebo chtějí-li mít s umístěným dítětem kontakt, případně usilují-li, aby se jejich dítě vrátilo domů ze zařízení pro výkon ústavní výchovy,
    * doporučí-li jim službu sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany,
    * doporučí-li jim službu soudce opatrovnického senátu pro nezletilé,
    * doporučí-li jim službu pracovník kojeneckého ústavu nebo dětského domova,
    * doporučí-li jim službu gynekolog, pediatr, psycholog, učitel, atp.,
    * doporučí-li jim službu pracovník Centra pro rodinu - Program resocializace matek zneužívající psychotropní návykové látky,
    * atp.

Poradenští pracovníci sdružení pracují s rodinou a dítětem převážně v jejich přirozeném rodinném prostředí. Je-li dítě z rodiny odebráno, navazují kontakty s dítětem na základě spolupráce s konkrétním zařízením, do kterého bylo dítě soudem svěřeno. Jejich služba má terénní charakter, minimálně 70% se odehrává v rodinách, zařízeních pro výkon ústavní výchovy, atp.