Nepřehlédněte

Novinky

28.červen 2024
Krásné prázdniny
17.červen 2024
Výroční zpráva 2023
13.červen 2024
Ozvěny chudoby
27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Vzdělávání

STŘEP je od roku 2004 akreditovanou vzdělávací institucí. Od té doby získal zkušenosti s přípravou a realizací:

 • Akreditovaných vzdělávacích kurzů MPSV, MŠMT, MV.
 • Odborných seminářů a konferencí.
 • Kurzů sestavovaných na zakázku.
 • Případových konferencí.
 • Odborného vedení organizací, které chtějí STŘEP následovat v poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Při přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit STŘEP reaguje na potřeby účastníků i zadavatelů.

Vzdělávacích aktivit STŘEPu se zúčastnila řada odborníků z České republiky i ze zahraničí:

 • Sociálních pracovníků, kurátorů pro děti a mládež, pracovníků nestátních neziskových organizací a dalších pracovníků organizací působících na poli práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou.
 • Pracovníků kojeneckých ústavů, dětských center, zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Pracovníků MPSV, MŠMT, MV.
 • Pracovníků krajských a magistrátních úřadů.
 • Soudců, státních zástupců, advokátů.
 • Politiků PSP ČR a politiků působících na komunální úrovni se zájmem o problematiku sociálně ohrožených dětí a jejich rodin.

Zpětné vazby:
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátního města:
„ … Na mém oddělení hovoří sociální pracovnice o své práci v časovém horizontu před a po kurzu…“.

Vedoucí OSPOD:
„Považuji za výhodu a štěstí, že náš tým sociálních pracovnic OSPOD měl možnost využít kurz jako čas a příležitost vstřebat nové myšlenky, vstřebat a změnit zavedené postupy v práci s ohroženými rodinami.“

Vedoucí azylového domu pro matky s dětmi:
„Účast na vzdělávacím kurzu mi přenesla - podporu, inspiraci, vyzkoušené postupy, týmovou spolupráci v akci, cenná setkání s kolegy- odborníky- nadšenci.“

Ředitelka dětského domova:
„Kurz mi pomohl nahlížet na problémy spojené s ústavní výchovou jinak, než jsem se svými spolupracovníky nahlížela dosud. Pochopila jsem, že je třeba co nejrychleji navázat s rodinou kontakt a ve spolupráci s ostatními sociálními službami cíleně a cílevědomě s ní pracovat.“

Sociální pracovnice NNO:
„V průběhu vzdělávání byla pro mne důležitá možnost pracovat ve skupině, sdílet pocity a konfrontovat názory a postoje k daným technikám a tématům. Naučila jsem se pracovat týmově.“

Kurátorka pro děti a mládež:
„Vzdělávání mi pomohlo k reflexi vlastních pocitů, zamyšlení se nad svým jednáním, získání kontaktů na další sociální pracovníky z veřejné správy i z neziskových organizací v rámci města, přispělo i ke zlepšení mých profesních dovedností a zvýšení mého profesního sebevědomí.“

Vzdělávací aktivity se věnují zejména tématům sanace rodiny v situacích:

 • Sanace rodiny jako prevence umístění dítěte mimo domov.
 • Sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo domov.
 • Sanace rodiny jako nástroj návratu dítěte zpět domů.

Dále zahrnují související oblasti:

 • Odborné aspekty zanedbávání dětí v rodinách.
 • Komunikační dovednosti v práci s dětmi a jejich rodiči včetně komunikace s klientem v odporu, s nedobrovolným klientem, s využitím prvků motivačních rozhovorů.
 • Jednotlivé techniky zaměřené na práci s dítětem ohroženým různou mírou zanedbávání a jeho rodinou (uzavírání smluv o poskytování služby, sanační plán, podpora motivace, práce s dítětem a rodinou, multidisciplinární spolupráce) a jejich praktický trénink v rámci vzdělávacího programu.
 • Systém sociálně-právní ochrany dětí v rámci aktuálního legislativního prostředí v ČR a možnosti multidisciplinární spolupráce.
 • Propojení a přesahy sociálně aktivizačních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.
 • Atp.

Pravidelnou vzdělávací aktivitou jsou vzdělávací kurzy. Seznámí Vás s technikami práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami a s komunikačními dovednostmi, o které můžete rozšířit svou stávající praxi. Zároveň Vám kurzy umožní jejich praktický nácvik.
Zkušenosti STŘEPu ukázaly, že principy a techniky práce, které jsou v kurzech zahrnuty:

 • Jsou účinné při prevenci a/nebo zmírňování zanedbávání do takové míry, že není nutné odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění v zařízení pro výkon ústavní výchovy (75% dětí zahrnutých do programu).
 • Jsou účinné v situaci, kdy již bylo dítě z rodiny odebráno, pří přípravě jeho postupného, bezpečného návratu zpět do rodiny (25% dětí zahrnutých do programu).
 • Jsou účinné při práci na schopnosti rodičů udržet pro své děti stabilní a bezpečný domov, aniž by bylo nutné další umístění nebo návrh na předběžné opatření.
 • Vedou k posilování a zplnomocňování rodičů dětí v oblastech rodičovského chování a rodičovských dovedností.
 • Jsou účinné při nácviku sociálních dovedností nezbytných k fungování rodiny a k jejímu sociálnímu začlenění (např. vyjednávání na úřadech, ve školských a zdravotnických zařízeních).
 • Mohou být účinnou alternativou k umístění dítěte mimo rodinu (služby STŘEPu jako alternativa nařízená soudem k odebrání dítěte z rodiny).
 • Při větším rozšíření v praxi mohou výrazně ulevit státnímu rozpočtu. Terénní služby jsou ve srovnání se službami institucionálními výrazně levnější.
 • Podporují multidisciplinární spolupráci a rozložení zodpovědnosti za konkrétní případy mezi více kompetentních odborníků.