Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Vzdělávání

STŘEP je od roku 2004 akreditovanou vzdělávací institucí. Od té doby získal zkušenosti s přípravou a realizací:

 • Akreditovaných vzdělávacích kurzů MPSV, MŠMT, MV.
 • Odborných seminářů a konferencí.
 • Kurzů sestavovaných na zakázku.
 • Případových konferencí.
 • Odborného vedení organizací, které chtějí STŘEP následovat v poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Při přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit STŘEP reaguje na potřeby účastníků i zadavatelů.

Vzdělávacích aktivit STŘEPu se zúčastnila řada odborníků z České republiky i ze zahraničí:

 • Sociálních pracovníků, kurátorů pro děti a mládež, pracovníků nestátních neziskových organizací a dalších pracovníků organizací působících na poli práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou.
 • Pracovníků kojeneckých ústavů, dětských center, zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Pracovníků MPSV, MŠMT, MV.
 • Pracovníků krajských a magistrátních úřadů.
 • Soudců, státních zástupců, advokátů.
 • Politiků PSP ČR a politiků působících na komunální úrovni se zájmem o problematiku sociálně ohrožených dětí a jejich rodin.

Zpětné vazby:
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátního města:
„ … Na mém oddělení hovoří sociální pracovnice o své práci v časovém horizontu před a po kurzu…“.

Vedoucí OSPOD:
„Považuji za výhodu a štěstí, že náš tým sociálních pracovnic OSPOD měl možnost využít kurz jako čas a příležitost vstřebat nové myšlenky, vstřebat a změnit zavedené postupy v práci s ohroženými rodinami.“

Vedoucí azylového domu pro matky s dětmi:
„Účast na vzdělávacím kurzu mi přenesla - podporu, inspiraci, vyzkoušené postupy, týmovou spolupráci v akci, cenná setkání s kolegy- odborníky- nadšenci.“

Ředitelka dětského domova:
„Kurz mi pomohl nahlížet na problémy spojené s ústavní výchovou jinak, než jsem se svými spolupracovníky nahlížela dosud. Pochopila jsem, že je třeba co nejrychleji navázat s rodinou kontakt a ve spolupráci s ostatními sociálními službami cíleně a cílevědomě s ní pracovat.“

Sociální pracovnice NNO:
„V průběhu vzdělávání byla pro mne důležitá možnost pracovat ve skupině, sdílet pocity a konfrontovat názory a postoje k daným technikám a tématům. Naučila jsem se pracovat týmově.“

Kurátorka pro děti a mládež:
„Vzdělávání mi pomohlo k reflexi vlastních pocitů, zamyšlení se nad svým jednáním, získání kontaktů na další sociální pracovníky z veřejné správy i z neziskových organizací v rámci města, přispělo i ke zlepšení mých profesních dovedností a zvýšení mého profesního sebevědomí.“

Vzdělávací aktivity se věnují zejména tématům sanace rodiny v situacích:

 • Sanace rodiny jako prevence umístění dítěte mimo domov.
 • Sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo domov.
 • Sanace rodiny jako nástroj návratu dítěte zpět domů.

Dále zahrnují související oblasti:

 • Odborné aspekty zanedbávání dětí v rodinách.
 • Komunikační dovednosti v práci s dětmi a jejich rodiči včetně komunikace s klientem v odporu, s nedobrovolným klientem, s využitím prvků motivačních rozhovorů.
 • Jednotlivé techniky zaměřené na práci s dítětem ohroženým různou mírou zanedbávání a jeho rodinou (uzavírání smluv o poskytování služby, sanační plán, podpora motivace, práce s dítětem a rodinou, multidisciplinární spolupráce) a jejich praktický trénink v rámci vzdělávacího programu.
 • Systém sociálně-právní ochrany dětí v rámci aktuálního legislativního prostředí v ČR a možnosti multidisciplinární spolupráce.
 • Propojení a přesahy sociálně aktivizačních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.
 • Atp.

Pravidelnou vzdělávací aktivitou jsou vzdělávací kurzy. Seznámí Vás s technikami práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami a s komunikačními dovednostmi, o které můžete rozšířit svou stávající praxi. Zároveň Vám kurzy umožní jejich praktický nácvik.
Zkušenosti STŘEPu ukázaly, že principy a techniky práce, které jsou v kurzech zahrnuty:

 • Jsou účinné při prevenci a/nebo zmírňování zanedbávání do takové míry, že není nutné odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění v zařízení pro výkon ústavní výchovy (75% dětí zahrnutých do programu).
 • Jsou účinné v situaci, kdy již bylo dítě z rodiny odebráno, pří přípravě jeho postupného, bezpečného návratu zpět do rodiny (25% dětí zahrnutých do programu).
 • Jsou účinné při práci na schopnosti rodičů udržet pro své děti stabilní a bezpečný domov, aniž by bylo nutné další umístění nebo návrh na předběžné opatření.
 • Vedou k posilování a zplnomocňování rodičů dětí v oblastech rodičovského chování a rodičovských dovedností.
 • Jsou účinné při nácviku sociálních dovedností nezbytných k fungování rodiny a k jejímu sociálnímu začlenění (např. vyjednávání na úřadech, ve školských a zdravotnických zařízeních).
 • Mohou být účinnou alternativou k umístění dítěte mimo rodinu (služby STŘEPu jako alternativa nařízená soudem k odebrání dítěte z rodiny).
 • Při větším rozšíření v praxi mohou výrazně ulevit státnímu rozpočtu. Terénní služby jsou ve srovnání se službami institucionálními výrazně levnější.
 • Podporují multidisciplinární spolupráci a rozložení zodpovědnosti za konkrétní případy mezi více kompetentních odborníků.